Welkom in Het Morgenlicht gereformeerde kerk (vrijgemaakt)

op .

Wie zijn wij?

De leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Baalder geloven dat in de Bijbel God zelf ons aanspreekt. Hij is nog steeds begaan met zijn schepping, ja, heeft het goede met ons voor. Niet voor niets noemt men uit het Bijbelboek Johannes hoofdstuk 3 vers 16 wel de kern van het Nieuwe Testament. Daar staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Die Zoon van God, is Jezus Christus die wij onze Verlosser en onze Heer noemen.
Wij laten ons als het om de Bijbel gaat niet afschepen met verhalen waarin wordt beweerd dat de Bijbel een boek zou zijn "van beneden over Boven", in gewoon Nederlands: door onszelf verzonnen. Nee, in de Bijbel spreekt God zelf ons aan.
Het geloof is voor ons een blijde zaak. Door wat ons in de Bijbel wordt verteld, weten we dat ons leven zin heeft. Ons leven geen zinloos bestaan in een zinloos heelal, we zijn kinderen van een Vader in de hemel. Ieder van ons, ook u, ook jij, kreeg van Hem zijn/haar unieke vingerafdruk mee. De boodschap van de Bijbel motiveert ons om in de samenleving de handen uit de mouwen te steken en tegelijk te hopen op de dag, misschien dichtbij, misschien nog ver achter de horizon, waarop God zelf zal zorgen dat zijn schepping weer helemaal gaaf wordt.


Onze geloofsbelijdenis
De Bijbel is een dik boek, eigenlijk meer een kleine bibliotheek opgebouwd uit 66 boekjes en boeken, en dan is het wel zo makkelijk als je voor jezelf en voor je gasten kunt samenvatten wat je vanuit die Bijbel gelooft. Dat hebben wij gedaan in onze belijdenisgeschriften, waarvan de meest kernachtige wordt gevormd door de al bijna 2000 jaar oude ‘12 artikelen van het geloof’.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
en in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag weer opgestaan van de doden;
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
ik geloof in de Heiligen Geest.
ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
de opstanding van ons lichaam;
en een eeuwig leven.

Onze andere geloofsbelijdenissen, met elk hun eigen accent zijn: de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Via de volgende link kun je met deze belijdenissen kennismaken.

12 artikelen ons geloofs DNA

12 artikelen ons geloofs DNA


Inspirerend
Wij zijn een gemeente met veel jonge leden, meer dan 200 van de 700 leden van onze gemeente zijn nog geen 25! 700, ja, we zijn een grote gemeente, maar die hebben we uiteraard opgedeeld in kleine kringen, wijken en clusters, waarin we om elkaar proberen te denken, voor elkaar zorgen en met elkaar meeleven. Verder zijn er tal van Bijbelstudieverenigingen, en ook allerlei vormen waarin de jeugd van onze gemeente vertrouwd wordt gemaakt met de inhoud van de Bijbel, het samen als christenen leven, en onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Op allerlei manieren proberen we zo samen een inspirerende gemeente te zijn.


Erediensten
Gemeente ‘ben’ je zeven dagen per week, maar de zondag heeft een bijzondere plek in het gemeente-zijn. Dan komen we allemaal samen. We hebben op zondag twee diensten, meestal 's ‘s morgens en 's middags en een enkele keer 's avonds om 18.30. In onze erediensten staat het samen luisteren naar het Woord van God centraal. Daaromheen proberen we ons samenkomen zo vorm te geven dat we hedendaagse vormen en het waardevolle uit de traditie combineren. Verwacht bij ons alle soorten liederen, de combinatie van begeleiding door orgel en/of band, we hebben een gemeentekoor en maken graag gebruik van de mogelijkheden van beamer en multimedia.


De Wijk Baalder
Binnen ons wijkdeel van de burgerlijke gemeente Hardenberg, Baalder, proberen we er voor onze medemens te zijn door samen met de gemeenteleden van de PKN Baalder (Protestantse Kerk Nederland) via het project ‘Baalder Noaberschap’ onze buren te hulp te schieten U kunt zich bij de coördinatoren van dit project melden voor allerlei klusjes die u zelf niet kunt doen. 

noaberschap

Onze voorganger

 

 Ds. Adrian Verbree .

Sinds 2004 mag ik werken in onze gemeente, inmiddels als fulltimer. Ik ben getrouwd met Gea, we hebben vijf jongens gekregen, waarvan de laatste net het nest is uitgevlogen. Ik vind het een prachtige uitdaging om in een tijd waarin ontzettend veel verandert, als gemeente én met je tijd mee te gaan én tegelijk te blijven staan voor de kernwaarden van Gods boodschap voor jou en mij.

 

"Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan"

Marcus 16:9